Wytyczenia


  • Co to jest wytyczenie obiektu budowlanego w terenie?

Jest to opracowanie geodezyjne w celu określenia danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych elementów projektowanych obiektów budowlanych. (Dz.U.1995.25.133, rozdział 3)

 Czyli prościej mówiąc jest to opracowanie, w którym geodeta określa dane liczbowe – oblicza współrzędne obiektów, a następnie na ich podstawie wyznacza je – wytycza – w terenie.

  • Kiedy i komu jest potrzebne wytyczenie?

Wytyczenie jest kolejnym krokiem w procesie inwestycyjnym związanym z budową nowych obiektów np. budynków, dróg, mostów, wiaduktów, sieci energetycznych itp.

Wytyczenie obiektu budowlanego w terenie jest niezbędne każdemu inwestorowi do rozpoczęcia budowy danego obiektu.

Dane liczbowe – współrzędne – wyliczone przez geodetę są niezbędne do prawidłowego umiejscowienia danej inwestycji, np. budynku, przyłącza, mostu, sieci wodociągowej, drogi, przejścia podziemnego itp. na zadanym obszarze.

  • Czas wykonania.

Czas wykonania zależy od wielkości  i skomplikowania obiektu budowlanego podlegającego wytyczeniu.